dimecres, 25 de juny de 2008

El nou Pla General d'Ordenació Urbana a informació pública, fins al 21 de juliol.

L'anunci d'informació pública s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 5789 de 20 de junio de 2008. Per la qual cosa, el document de Revisió del Plan General de Ordenació Urbana de Peníscola romàn expossat al públic des del 21 de juny fins al 21 de juliol en les següents adreçes de l'Ajuntament de Peníscola :A) Edifici Casa de la Cultura. Negociat d'Urbanisme. C/ Joan Josep Fulladosa, nº 29 2º. De dilluns a divendres de les 9:00 a les 14:00 hores. B) Edifici Ajuntament. Plaça Ajuntament, s/n (Casc Antic). De dilluns a divendres de les 11:00 a las 14:00 hores. C) Tanmateix, l'esmentat document estarà allojat en la present pàgina web de l'Assocació Camí Vell per a la seva consulta.

- Memòria General
Memoria de Informació
Memoria d’Ordenació
Estudi d’impacte ambiental
tomo1
tomo2
tomo3

2 - Directrius

Directrius

3 - Normes Urbanístiques

tomo 1
tomo 2
- Planols del Plà General de Peníscola


4.1 - PLÀNOLS DE INFORMACIÓ
MEDI FÍSIC
Hipsométrico
Geomorfoedafología
Hidrológic
Usos del sòl
Árees ambientals rellevants
Unidats de paisatge
Unidats ambientals homogénees
Capacitat d’ús
MEDI URBÀ
Condicions institucionals. Plà General Vigent: classificació del sòl
Estructura urbana actual
Usos del sòl i l’edificació
Análisis morfotipològic
INFRAESTRUCTURA
Xarxa de abastament
Xarxa de sanejament
Xarxa elèctrica de mitja i alta tensió
4.2 PLANOLS DE ORDENACIÓ
PLANOLS DE ORDENACIÓ ESTRUCTURAL
Classificació del sòl
El model de ordenació. Xarxes primaries, usos globals i bens de domini públic supramunicipal
Ordenació del sòl no urbanitzable
Sòl urbà i urbanitzable
Gestió: arees de repartiment en sòl urbà i urbanitzable
Ordenació pormenoritzada
PLANOLS SECTORIALS
Movilitat
Xarxa d’abastament
Xarxa de sanejament
Xarxa elèctrica, telefonía i gas

ORDENACIÓ PORMENORITZADA
Índex
Planol1 Planol2 Planol3 Planol4 Planol5 Planol6 Planol7 Planol8 Planol9 Planol10 Planol11 Planol12 Planol13 Planol14 Planol15 Planol16 Planol17 Planol18 Planol19 Planol20 Planol21 Planol22 Planol23 Planol24 Planol25 Planol26 Planol27 Planol28 Planol29 Planol30 Planol31 Planol32 Planol33 Planol34 Planol35 Planol36 Planol37 Planol38 Planol39 Planol40
4.3 PLANOLS DEL ESTUDI DE IMPACTE AMBIENTAL
Riscos de inundabilitat i desprendiment
Riescos de erosió actual i potencial
Unitats de vegetació
Unitats edafológiques
Unitas de paisatge
Unitats ambientals homogénees
Capacitat d’ús
Biotopos
Unitats geológique e hidrología
Incendis forestals
Vulnerabilitat de los aqüífers
Afeccions legals ambientals
Usos del sòl
Áreas ambientals rellevants
Actuacions
Proposta d’usos globals i identificació d’impacto
Valoració impacte
Víes pecuaries. Situació actual
Víes pecuaries. Afeccions del PGOU
Víes pecuaries. Proposta alternativa de traçat

5 - Anexo: estudi de paisatge

Estudi de paisatge
Plano del Estudi de paisatge

6 - Annex: Vías pecuaries

Annex
Planol: situació actual
Planol: Afeccions del Plan General
Planol: Proposta alternativa de traçat

7 - Annex: Síntesis del EIA

Document de síntesis