dimecres, 27 d’agost del 2008

Full d'inscripció a l'Associació Camí Vell.

FULL D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Nom:
Adreça postal: Carrer/Avinguda/Plaça
nº Pis Porta
Localitat:
Provincia:
Códi Postal:
Telèfon:
Mòbil:
CUOTA A INGRESAR
Compte de l'Associació «Camí Vell»:2077-0623-81-1101199864
Import de la quota 2008: 25 euros
PER DOMICILIAR
Indiqui el seu número de compte si desitja domiciliar el pagament de la cuota anual
._ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La cuota té caràcter anual.
L'Associació de Veïns Afectats “Camí Vell” es compromet a emprar aquestes dades únicament per a les citacions d'Assamblees generals, així com per enviar-li aquella informació que es consideri adient.
Associació de veïns afectats “Camí vell”
C/ Sants Màrtirs, 22 Peníscola. CP-12598
Web: http://www.camivell.blogspot.com/
Correu electrònic: avacamivell@gmail.com
Descarregar full d'inscripcióRead this document on Scribd: Ficha

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre:
Dirección correos:
Calle/Avenida/Plaza nº
Piso
Puerta
Población:
Provincia:
Código Postal:
Teléfono:
Móvil:
CUOTA A INGRESAR
Cuenta de la Asociación:
2077-0623-81-1101199864
Importe de la cuota: 25 euros
DOMICILIAR
Indique su número de cuenta si desea domiciliar el pago de la cuota.
_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La cuota tiene carácter anual.
La Asociación de Vecinos Afectados “Camí Vell” se compromete a emplear estos datosúnicamente para las citaciones de Asambleas generales, así como para enviarle aquellainformación que se considere adecuada.
Asociación de vecinos afectados “Camí vell”
C/ Santos Mártires, 22 Peníscola. CP-12598
Web de l'Associació: http://www.camivell.blogspot.com/
Correu electrònic: avacamivell@gmail.com