dissabte, 23 de juny del 2012

Mònica Oltra ha demanat explicacions sobre el Pla General de Penñiscola


Castelló, a 22 de juny de 2012. La diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra, ha demanat explicacions al Consell per la situació del nou PGOU de Peníscola. Després de reunir-se amb entitats veïnals del municipi turístic del Baix Maestrat, la diputada ha presentat una extensa bateria  de preguntes i peticions de documentació perquè el Consell done resposta als múltiples interrogants.

Oltra ha exposat com El Pla General de Peníscola es va exposar per primera vegada als mesos de juliol a desembre de 2005. Es van presentar més de 35.000 al·legacions. Es va tornar a exposar una versió modificada entre el 20 de juny i 20 de juliol de 2008, estant en vigor la LUV (Llei Urbanística Valenciana, 16/2005). L’ajuntament de Peníscola, amb el vot favorable sols del de PP va aprovar-lo provisionalment en 2 de juliol de 2010.

El projecte aprovat requalificava terrenys per arribar a 198.000 habitants a un poble de 8.000 habitants, amb 4 macrourbanitzacions cadascuna amb el seu camp de golf (Vilarrojos, 10.313 habitants/ Pitxells, 12.600 hab./ Alto del Fardatxo, 11.892 hab. / Peñíscola Hills, 11.550 hab.). El projecte suposa la declaració de sòl urbanitzable del 79,88 del sòl no protegit del terme municipal. El document no té Catàleg de Béns i Espais Protegits, tal com exigeix la LUV. El document no té l’informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. El document no acompleix la llei 4/2004, de 30 de juny, d´Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, i del Decret 120/2006, d´11 d´agost, pel que s´aprova
el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana. Incompleix la llei 8/2007, estatal, del sòl.

Altres irregularitats, segons Oltra, és que Incompleix la llei 7/2002, de la Generalitat valenciana, de protecció contra la contaminació acústica.

El dia 2 de juliol de 2010 l´Ajuntament de Peníscola va aprovar provisionalment el projecte de Pla General d´Ordenació Urbana. La Generalitat valenciana, de qui depèn l’aprovació definitiva encara no l´ha aprovat. A conseqüència d´açò la portaveu de Compromís ha demanat al Consell que responga sobre:

–                    Quines són les causes de que l’aprovació definitiva s´haja retardat tant en el temps?

–                    En quina data va arribar la documentació aprovada provisionalment per l´Ajuntament de Peníscola a la Generalitat?

–                    Pensa la Generalitat aprovar definitivament el Pla General en la forma que l´Ajuntament de Peníscola el va remetre o descarta la aprovació del document remès?

–                    Ha sol·licitat alguna conselleria de la Generalitat que es modifiquen aspectes del Pla General remès per l´Ajuntament de Peníscola? En cas afirmatiu, quines conselleries han demanat modificacions i quines són aquestes?


– Quines administracions han el.laborat o remès informes sobre les seues competències en el marc del projecte de Pla General d´Ordenació Urbana de Peníscola?

– El Pla General d´Ordenació Urbana de Peníscola es va tramitar segons una llei derogada des de l’any 2006, la LRAU (Llei Reguladora de l’activitat Urbanística, Llei 6/94). Quines mesures pensa adopta la Conselleria per impedir que un Pla General tramitat per una llei derogada i exposat al públic l’any 2008, estant en vigor la nova llei, arribe a tindre validesa?

–                    Quina consideració li mereix a la Conselleria que al Pla General s´apliquen aspectes de dues lleis diferents la LRAU, i la LUV (Llei Urbanística Valenciana, 16/2005), de forma discrecional?

–                    Donats els canvis legislatius en matèria d’urbanisme, com afectaran al Pla General de Peníscola?


–                    Quines mesures pensa adoptar la conselleria per resoldre el greu problema de que un municipi de la importància turística que té Peníscola tinga un Pla General preconstitucional (1977), anterior a la declaració del Parc Natural de la Serra d´Irta, i les figures de protecció europees com la Marjal de Peníscola?

–                    Quants municipis de la Comunitat Valenciana tenen Plan Generals preconstitucionals com el de Peníscola i quin són?

–                    Considera que, en la actual conjuntura econòmica, la no aprovació d´un Pla General a Peníscola, amb la incertesa que això suposa, té unes implicacions negatives per a la seguritat jurídica i per tant per a la activitat econòmica?


–                    Pensa prendre alguna de les mesures de les que li faculta la legislació vigent, com el planejament d’urgència, o la retirada de les competències d’urbanisme a l´Ajuntament de Peníscola, donada la manifesta incapacitat d’aquest?
–                    Tant l’antic Pla com el Pla General que va aprovar provisionalment l´Ajuntament tenen unes superfícies de sòl urbanitzable enormes que no es construiran en dècades. Davant la injustícia que suposa que els propietaris han de pagar unes contribucions de naturalesa urbana per uns terrenys que són rurals, quines mesures pensa adoptar? Considera que l ´Ajuntament de Peníscola hauria de corregir aquesta situació?