dilluns, 8 de juny de 2009

Informació pública de la modificació puntual número 1/09 del PGOU de Peníscola

L’alcalde president de l’Ajuntament de Peníscola fa saber:
Que aquest Ajuntament, mitjançant un acord adoptat pel Ple de la corporació, en la sessió celebrada el dia 21 de maig de 2009, i de conformitat amb el que disposen els articles 83.2 i 94 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, ha acordat sotmetre a tràmit d’informació pública, durant el termini d’un mes a partir de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el Projecte de Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana Número 1/09, que té com a objecte la definició de nous espais dotacionals públics en el sector II, polígon II del sòl urbà, zona CT-LL, Llandells, redactat per l’arquitecte municipal Ramón Mallasén González.
Durant el termini indicat, l’expedient podrà ser consultat a les oficines municipals, i els interessats podran presentar les al·legacions que estimen convenients.
Peníscola, 1 de juny de 2009.– L’alcalde: Andrés Martínez Castellá.